Austin-Sparks.net

Något om Theodore Austin-Sparks

av Lars Widerberg

Det står klart när man läser Austin-Sparks texter att de förmedlar väldigt lite information om honom själv eller om hans liv. Istället ligger fokus på Kristus och hans liv – och vårt liv i honom. Uppmärksamheten leds hela tiden bort från budbäraren till den som är budskapet. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull, 2 Kor 4:5. Men, för dem som är intresserade av budbärarens jordiska liv och Guds arbete med honom har följande sammanställts för att ge en enkel översikt.

Mr Sparks, som han med värme kallades och var känd, föddes i London 1889. Han lärde känna Kristus som tonåring och blev med tiden baptistpredikant. Hans kallelseinriktning fick en markerat annorlunda utformning när en fysiskt betingad kris förde honom till en punkt vid vilken hans liv bröts sönder. Vid detta tillfälle befriade Gud honom också från de fördomar han burit på gentemot allt som var relaterat till ett djupare liv med Herren. Detta resulterade i att han slöt sig till Jessie Penn-Lewis för att tjäna de troende i deras andliga växt. Detta blev hans livsuppgift och den kostade honom hans goda rykte i samfundscirklar i England.

Han hade sin hemort i sydöstra London, Honor Oak Christian Fellowship, vilket också var den plats där Watchman Nee träffade honom och hade sin gemenskap när han besökte England. Det har sagts att Watchman Nee såg Austin-Sparks som sin andlige mentor, och deras gemenskap var rik och fruktbar.

Allteftersom Sparks undervisning fann lyssnare bland dem som törstade efter Kristi fullhet, öppnades dörrar världen runt för hans budskap både i talad och skriven form. Många av hans konferenser spelades in på band. Dessa är fortfarande tillgängliga och distribueras utan kostnad av en gemenskap i södra USA. På samma sätt förhåller det sig med hans många och rika texter. Han hävdade att det som givits honom av Guds Ande skulle delas fritt och för intet i Kristi kropp. Därför tillät han inte att hans material hamnade under copyright eller bjöds ut till försäljning.

De flesta av hans böcker publicerades först kapitel för kapitel i en tidskrift som heter ”A Witness and a Testimony” och som Sparks kallade ”denna lilla skrift”. Han var redaktör för tidskriften som gavs ut från 1923 till hans död 1971. På första sidan fanns följande deklaration:

Målsättningen för tjänandet genom denna lilla skrift, som ges ut varannan månad, är att biträda i den gudomliga intentionen beskriven i Ef 4:13: ”tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus”. Den är inte länkad till någon ”rörelse”, ”organisation”, ”mission” eller till någon särskild grupp kristna, men är ett enkelt betjänande av alla de heliga.

Den sänds ut med bön och hopp om att resultatet blir ett rikare mått av Kristus, ett rikare och större mått av andligt liv under det att Guds församling förs in i ett allt konkretare närmande till hans uppenbarade vilja i fråga om dess väsen, på det att församlingen må bli allt bättre utrustad och använd av honom som ett vittnesbörd bland nationerna, och för att fullständiga sin egen numerär genom frälsandet av dem som fortfarande ska läggas till av Herren.

Sådan är också vår ambition, några personer som vunnits för den rika, varma och rofyllda presentation av Jesus som vår tros hövding och fullkomnare, vilken Sparks, som en pionjär bland pionjärer bar med sig.

Vi gläds åt den språkdräkt som han använde för att förmedla något av den oerhörda uppenbarelsens rikedom som Herren hade förlänat honom. Hans ordrikedom och fraseologi som tycktes växa fram spontant vid pulpeten under Andens ledning bar med sig en omedelbarhet och närhet som också i den lästa textens form betjänar djupt och innerligt.

Med den djupaste respekt för uppgiften och med insikt om det ansvar varje läsare ställs inför i Sparks texter ber vi om mycket nåd till ett formande av kärl som kan bära med sig ett rikt vittnesbörd om Himlens väg, om vandringen i ett nytt väsende, i liv.


I enlighet med T. Austin-Sparks önskan om att det som mottagits fritt och för intet skulle förmedlas på samma sätt är hans texter inte belagda med copyright. Vi ber er att följa Sparks önskan när ni delar med er av texterna, gör det utan avgifter eller kostnad, utan ändringar eller copyright.