Austin-Sparks.net

Auktoritetens natur och förutsättningar

av T. Austin-Sparks

Ett avsnitt: A Message for the Hour
Ur: "A Witness and A Testimony", Jan-Feb 1957, Vol. 35-1. (Översatt av Lars Widerberg)

Vad är innehållet i och basen för ett verkligt mandat?

A. Det innebär visshet och klarhet i fråga om Guds mål och syfte.
Om en sådan kännedom saknas, om en sådan övertygelse inte existerar i förhållande till det som Gud har tagit sig an för att verka i riktning mot, vad han över allt annat är upptagen med, då saknas den integrerande faktor som är så betydelsefull för liv och arbete. Att låta ting och företeelser vara mål i sig själva, att hålla på med något utan att utgå från ett allt styrande, fullt passande och fullständigt försvarbart gudomligt syfte är att stå inför ett sammanbrott, en hjärtats nedbrytande, ett inre sönderfall på den dag då eldprovet kommer.

B. Mandatets natur innehåller visshet och klarhet rörande Guds metod.
Att kunna ge en fingervisning om den Guds metod som saknar begränsningar är att äga den auktoritet vilken, trots att den kanske förlöjligas och avvisas under en tid, kommer att få rätt genom faktisk bevisning.

C. Därtill visar sig auktoritetens, mandatets natur i dess skärpa och stringens i förhållande till Guds sätt.
Behöver det verkligen understrykas att Gud alltid visat sig särskilt svartsjuk med avseende på det agerande och handlande som ska främja hans sak? Att vara väl grundad i och fullt klar över Herrens ståndpunkt betyder att han kan ge sig till sammanhanget – och det är mandatets kärna.

D. Auktoritetens natur uttrycker sig i orubblighet och precision gentemot Guds principer.
Bibelns exceptionella värde, dess mening ligger i att den är en principernas bok. Att Gud därför leder och formar historien efter andliga grundsatser, vilka han inte avviker från, kränker eller försvagar, detta är något av fundamental betydelse som vi måste få grepp om. Att lära sig känna igen och erkänna dessa råmärken och regler, hur dessa regler verkar i en given situation innebär att man befinner sig i en stark ställning – i en auktoritetens position.

Det enda hopp om en ändring i den situation som råder i den splittrade och därför försvagade församlingen är ett återställande av ett seende som förmår urskilja Guds enda mål, som förmår känna igen Guds genomgripande metod och sätt, som förmår urskilja hans oföränderliga och oundvikliga regel.


I enlighet med T. Austin-Sparks önskan om att det som mottagits fritt och för intet skulle förmedlas på samma sätt är hans texter inte belagda med copyright. Vi ber er att följa Sparks önskan när ni delar med er av texterna, gör det utan avgifter eller kostnad, utan ändringar eller copyright.